Nedan återfinns några av alla de frågor som oroliga kringboende skickat in till taertansvar.nu. De flesta frågor har i en eller annan form vidarebefordats till ansvariga beslutsfattare och tjänstemän, dock helt utan gensvar.

Trygghet / Säkerhet

 • Enligt Nationella Trygghetsundersökningen är kvinnor alltmer otrygga i samhället och antalet anmälda sexualbrott har fullkomligt exploderat. Hur avser Stockholms stad garantera säkerheten för kvinnor och barn i området?
 • Vad ska de 300-400 arbetslösa, utländska männen som förväntas flytta in sysselsätta sig med om dagarna och nätterna?
 • Omfattande social oro har uppstått kring de jämförelsevis små modulboenden som uppförts hittills. Hur kan man nu satsa på att bygga ett boende som är över fyra gånger så stort?
 • Har man förvissat sig om att de män som kommer att bosätta sig i dessa modulområden har införlivats och förlikats med de normer och värderingar som gäller i Sverige avseende hur man betraktar flickor och kvinnor?
 • Har man förvissat sig om värdegrunden hos de nyanlända avseende exempelvis andra religioner, HBTQ-personer samt vad det innebär att leva i en sekulär demokrati? 
 • Många flyktingar som kommer till Sverige lider av PTSD och andra psykiska utmaningar, varför lägger man boenden under bullermattan till Bromma flygplats?

Trafik

 • Hur ska byggplanerna gå ihop med de planerade neddragningarna på busslinje 117?
 • Hur avser man lösa problemen med ökad trafik och bristen på parkeringsplatser?

Diskriminering

 • Är det verkligen lagligt att öronmärka bostäder baserat på etnicitet och härkomst? Varför har inte svenskfödda personer, många med exakt lika stora problem att ta sig in på Stockholms bostadsmarknad, rätt till liknande boendeformer?

Vård / Omsorg

 • Många nyanlända är i behov av omfattande vård och omsorg. Hur kommer Staden agera för att motverka undanträngningseffekter, det vill säga att skattebetalarna får sämre tillgång till den vård de faktiskt finansierar?
 • Efterfrågan på skola och barnomsorg växer lavinartat, hur avser man lösa detta med så många inflyttade?
 • Det saknas redan idag resurser inom psykiatrin, hur skall man lösa detta då många av de nyanlända är i behov av just detta? 

Allmänt

 • Allt talar för att  modulbostäder, som ska rivas efter 5-15 år, är en extremt dyr och dålig boendeform. Varför respekterar man inte skattebetalarna genom att bygga riktiga lägenheter?
 • Med denna nivå av boenden på en mycket liten geografisk yta ställs höga krav på skolor och lärande. Hur kan man från kommunens sida garantera att lärande och skolresultat bibehålls trots stora utmaningar med resurser?
 • Med dåliga resultat i brukarundersökningen och ett antal anmälningar mot Sundbyskolan, är det lämpligt att låta skolan växa med 50% de närmaste åren?

Integration

 • Varför väljer man att lägga dessa boenden i en stadsdel där nästan 60% av befolkningen redan är av utländsk bakgrund? Vore det inte bättre att sprida de nyanlända jämnt över staden?
 • Varför lägger man boendena så nära Tensta och Rinkeby, två av Stockholms allra mest utsatta stadsdelar där integrationen bevisligen har misslyckats i 30 års tid? 
 • Är det verkligen rimligt att Flysta ska inhysa lika många nyanlända som hela Ekerö kommun och Järfälla kommun ska ta emot -tillsammans?
 • Hur tror man att 400 nyanlända, den stora majoriteten män från tredje världen, ska kunna integreras med barnfamiljer?
 • Varför planeras inga modulboenden innanför tullarna? 

Miljö

 • Har någon miljö-konsekvensanalys gjorts?
 • Hur påverkas vattendragen?
 • Hur påverkar byggnationen vid Flysta vattendraget som går ner över fältet till Spångaån?
 • Ängen mellan Flysta och Söderberga består av känslig våtmark som kommer att behöva förstärkas med betongpålar. Är det verkligen lagligt att uppföra denna typ av byggnad med ett temporärt bygglov?