Frågor till politikerna i Kommunfullmäktige

Med  anledning av Stockholms Stads planer på modulbostäder i Spånga/Bromma har vi ställt följande frågor till samtliga partier i Kommunfullmäktige. Frågorna skickades den 22/5 och vi publicerar svaren i takt med att de kommer in.

1.  Är ert parti positivt inställt till att koncentrera dessa modulbostäder på ett fåtal platser enligt nuvarande plan (ja/nej)? Vänligen motivera.
2. Anser ni att så många nyanlända per planerat område är bra (ja/nej)? Vänligen motivera.
3. Anser ni att man valt bra platser (ja/nej)? Vänligen motivera.
4. Om tid och pengar inte hade varit begränsande faktorer, hur hade ni önskat göra då?

Svar från Centerpartiet

Tack för ditt mail med tillhörande frågor nedan.
 
1.   Nej. Vi har förespråkat en större geografisk spridning av modulhusen, och även Stockholms innerstad som väl lämpad för flera av dem. Vi har även pekat ut Årstafältet som lämplig plats för detta. Det är viktigt att hela staden tar ansvar för den uppkomna situationen med många nyanlända på kort tid.
 
2.    Vi har som sagt förespråkat en större geografisk spridning, där vi bland annat föreslagit Stockholms innerstad och Årstafältet som lämpliga platser. Centerpartiet är generellt för fler bostäder och enklare byggregler, och vi ser positivt på att människor kommer till Sverige och Stockholm. Modulhusen är till för människor som har fått beviljade uppehållstillstånd och därmed vill skapa sig en framtid och ett gott liv i Sverige.
 
3.    Centerpartiet i Bromma har föreslagit att något borde göras med den markyta i Beckomberga där modulhusen är föreslagna att sättas upp. När stadsdelarna sammankopplas kan det vara ett positivt inslag för stadsmiljö. Från Centerpartiets sida menar vi att det är viktigt att modulhusen - oavsett var de ska placeras - blir snyggt utformade, att man planerar för en fräsch stadsmiljö med tex lekpark och att föreningslivet involveras. Att förskoleverksamheten planeras väl så att det blir en flerspråkig, språkutvecklande miljö. När det gäller frågor om turerna kring dessa modulhus och den bristande information om placeringen av dessa har vi varit - och fortsatt är, kritiska till den rödgrönrosa majoritetens tystnad i frågan. Centerpartiet kommer följa denna fråga nogsamt, oavsett var i staden som modulhusen föreslås sättas upp.
 
4.   Stockholms allvarliga bostadsbrist har de senaste åren blivit akut. Lösningen på det är självklart att bygga fler bostäder. När det gäller bostadsbyggandet generellt i Stockholm så är Centerpartiet för en förtätning - inifrån och ut,  och vi har som mål 160 000 nya bostäder till 2030 - till skillnad från majoritetens mål om 140 000. Den akuta bostasbristen sammantaget med rekordmånga nyanlända gör såklart att påfrestningarna på staden blir stora. Stockholm är enligt lag tvungna och moraliskt skyldiga att bidra till att lösa denna akuta situation. Men självklart hade vi hellre sett riktiga bostäder snarare än temporära lösningar. Centerpartiet har också en hel del förslag vad gäller att sänka kostnaderna för flyktingmottagandet. Det viktigaste är att dessa människor ses som starka resurser och snabbt får möjlighet att ordna självförsörjning. Därav våra förslag om etableringslån, mer sfx för människor med utbildning, fler RUT-jobb, ingångsföretag, bättre validering osv.

Svar från den politiska majoriteten i Stadshuset samlat (S, MP, V, FI)

1.  Världen står inför den kanske största flyktingkatastrofen i modern tid. Krig, terror och fruktansvärda övergrepp har lett till att tusentals människor har tvingats att fly. Stockholm ska självklart göra sin del för att ge skydd – vi ska vara en öppen och tolerant stad. 
 Under 2016 kommer upp till 2 800 personer i varierande åldrar med uppehållstillstånd och flera ensamkommande barn som väntar på uppehållstillstånd att anvisas till Stockholms stad. Det är regeringen via migrationsverket som anvisar, och det åligger Stockholm att bland annat ordna boende. När det gäller bostäder har ambitionen varit att i största möjligaste mån använda bostäder i permanenta byggnader. Det kan handla om äldreboenden eller kontorslokaler som står tomma i väntan på rivning eller ombyggnation och som med enkla medel kan göras om till bostäder. Inflyttning planeras bland annat på Södermalm och i Enskede för två sådana boenden. Det stora antalet nyanlända gör att dessa lösningar inte alltid räcker. Därför tittar staden på flera platser för att se vilka förutsättningar som finns för att under 2016 bygga ett antal modulbostäder.
 Det är prefabricerade hus i ett eller flera våningar med enkel men bra standard. I dagsläget tittar staden på en rad olika platser i Stockholm för detta ändamål. Staden har i dagsläget sökt bygglov för tre platser: Beckomberga, Örby och Sätra. Det är svårt att hitta lämpliga platser överallt i staden, men naturligvis ännu svårare att hitta mark i redan tätbebyggd innerstad, så där tittar vi mest på befintliga lokaler.

2.  Stockholm måste fullgöra sitt uppdrag i enlighet med den bosättningslag som trädde ikraft 1 mars som förpliktigar samtliga kommuner i Sverige att ta emot nyanlända. Vi vet att tomma lokaler i befintliga fastigheter inte räcker till därför planeras dessa tillfälliga modulboenden.
 Boendena ska kunna vara bemannade, då måste en viss volym till för att det ska vara genomförbart. Vi tittar på om det går att justera storlekarna framöver, detta är en första planering. Möjligen går det att fördela antalet boende jämnare när vi har fler boenden på plats. Hittills har ju fokus mest legat på husen och platserna, men minst lika viktigt är mottagandet i stort. Inte minst tror vi att jobb och utbildning är en nyckel till detta.
 Nedan beskrivs några av de insatser som görs på dessa områden:
 
Arbetsmarknad
 
•Stockholmsjobben. En satsning på att få människor som står långt från arbetsmarknaden i jobb genom att anställa i offentlig sektor.
•Alla får plats på Komvux. Vi har kraftigt byggt ut vuxenutbildning och satsat på bristyrkesutbildningar.
•Bygga samman SFI och yrkesutbildning (YFI) Programmet innehåller en sex månaders lång introduktionsutbildning följt av en yrkesutbildning på upp till 2 år. Satsningen uppskattas korta vägen till examen och jobb med 2-3 år. 
•Fler sommarjobb än någonsin – bland annat sommarjobb med språkstöd: Satsningen innebär att ungdomarna deltar i en två veckors introduktion, tre veckors sommarjobb och en efterföljande uppföljningsvecka.
•Vi utvecklar näringslivssamarbetet och har startat partnerskap med branschorganisationer för att få fler vägar in på arbetsmarknaden för dem som står långt ifrån idag.
•Sociala klausuler i upphandling (krav på sysselsättningsfrämjande åtgärder enligt dialogmodellen)
•Mycket handlar om matchning, och där jobbar redan staden med den här gruppen. Ett sådant exempel var den träff som anordnades mellan techföretag och nyanlända som blev mycket lyckad. företagen ser ju generellt en stor möjlighet i detta, eftersom de har svårt att rekrytera personal med rätt kompetens (och där kan kommunen hjälpa till med bl a språk):http://www.thelocal.se/20160517/stockholm-makes-it-easier-for-refugees-to-meet-startups-sbr-movetostockholm-tlccu
 
Skola/utbildning
 
•En rekordhög investeringsnivå i skolbyggande och fler platser på lärarutbildningar.
•Tillfälliga lösningar som paviljonger och andra byggnader.
•Ansvaret för undervisning av nyanlända ska spridas på fler skolor.
•Vi kommer att stärka de skolor som mest berörs av flyktingmottagandet. De ska ges ökade resurser och utvärderas noga för att kunna möta behoven
•Samtliga kommunala skolor ska ta emot nyanlända elever. Eftersom inte alla skolor har så stor vana vid detta genomförs flera utbildningar för att ta tillvara och sprida kunskapen från skolorna med mer erfarenhet.
•Stockholms stad startar flera förberedelseklasser och utökar kapaciteten på det särskilda språkintroduktionsgymnasiet, Sprint-gymnasiet. Förra läsåret hade vi ca 450 elever på Sprintgymnasiet (för nyanlända) i år har vi lyckats sätta 1300 i skolbänken (dvs samtliga ankomna).

3.  Platserna utreds vidare, Stockholms stad har hittills ansökt om tillfälliga bygglov för tre av platserna där modulbostäder planeras: Örby, Beckomberga och Sätra. Platserna valdes ut eftersom byggnation ansågs kunna starta snabbt efter ett eventuellt positivt beslut om att bevilja bygglov.
 
När det gäller uppställningsplatser för modulbostäder tittar staden framförallt på följande kriterier:
 • Mark som finns med i planering för användning inom kommande 10-årsperiod, önskvärt att användning kan vara minst 5–10 år.
• Mark som är planlagd för ändamål som överensstämmer med tillfälligt boende.
• Undvika parkmark.
• Marken ska vara av den karaktären att det är ekonomiskt försvarbart att bygga tillfälliga modulbostäder på, exempelvis att det inte behövs omfattande grundläggningsarbeten eller det är stora avstånd till vatten och avlopp.
• Det ska vara möjligt att kunna påbörja byggnationen under 2016.
• Om modulhusen ska användas för nyanlända vuxna ansvarar SHIS i Stockholm för driften. Ska husen användas för ensamkommande barn är det socialförvaltningen som ansvarar för drift och bemanning.

4.  Stockholm måste fullgöra sitt uppdrag i enlighet med den bosättningslag som trädde ikraft 1 mars som förpliktigar samtliga kommuner i Sverige att ta emot nyanlända. Det är den tidsram och lagstiftning vi har att förhålla oss till.

Svar från KD

Tack för ert mail

Eftersom frågan om modulbostäder aldrig varit uppe för politisk behandling har inte Kristdemokraterna tagit ställning i detalj, den processen tyar ofta vid när vi har ett ärende att fatta beslut om. Men jag ska ändå ge ett så utförligt svar som möjligt och med risk för att våra ståndpunkter kan komma att modifieras under resans gång i takt med att mer information kommer oss till handa.

1. Min bild är inte att boendena ska koncentreras till ett fåtal platser. I en första etapp ska bygglov ansökas om totalt sju områden med ca 150 lägenheter per plats. Därefter kommer fler platser vara aktuella för bygglovsansökningar, då förutsätter jag att det blir i andra stadsdelar än de som idag är aktuella, exempelvis i innerstaden.

2. Det är väldigt svårt att veta exakt hur många lägenheter som är lämpligt per område, det har att göra med platsens karaktär. Den bedömningen har vi omöjligt kunnat göra med den information som vi hittills har fått i frågan. Den bedömningen får vi göra i bygglovsskedet när vi får en mer detaljerad redovisning.

3. Även den frågan är svår att bedöma eftersom vi inte fått se några alternativa platser. Vad jag kan se är platsen i Örby helt okej. Även den i Beckomberga tycker jag ska prövas. Det är dock betydligt mer tveksamt med en byggnation i Sundby. Dels på grund av närheten till Beckomberga, dels på grund av platsens läge och omgivning.

4. Tid och pengar är aldrig obegränsade och därför är frågan väldigt hypotetisk. Men i så fall hade jag önskat att man skulle ha inkommit med en rad tänkbara platser och mer noggrant ha betat av alternativ för alternativ och valt ut det bästa. Så har processen inte varit nu, förmodligen på grund av tidsskäl.