Buller/Brommaflyg

Material som understryker det olämpliga med att bygga modulbostäder, med förmodat dålig ljudisolering, för krigsflyktingar i ett av Sveriges mest bullerstörda områden. 
 

1. Flygbuller på uteplats: Besvärsupplevelser och hälsa i relation till maximalnivå och antal flygbullerhändelser,
Slutrapport från forskningsprogrammet MAXFLYG, Naturvårdsverket, 2013 (Författarna till rapporten är från: Psykologiska institutionen, Stockholms universitet och Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet )
http://www.naturvardsverket.se/978-91-620-6570-6

”Andelen flygbullerstörda vid uteplats ökar tydligt och markant från 3-5 flyghändelser
per dag ≥ 70 dB LAmax,slow. Vid 3-5 händelser var andelen bullerstörda cirka
16 %, medan andelen vid 6-14 händelser var närmast dubblerad (31 %). En liknande trend sågs för störning i olika aktiviteter vid uteplats. Främst var aktiviteter
som rör talkommunikation (samtal, mobilsamtal, radiolyssnande) påverkade av
flygbuller.”

”För bullerstörning på uteplats ses ett tydligt samband med maximalnivå, med en ökning i andel störda personer redan från 60-64 dB LAmax,slow.”

2. Ny bullerförordning gör det lättare att bygga bostäder för unga.
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/04/ny-bullerforordning-gor-det-lattare-att-bygga-bostader-for-unga/

”Vi har nu fått en ny, väl avvägd bullerförordning på plats som möjliggör byggandet av fler små lägenheter för unga och studenter och som samtidigt ger ett bra skydd för miljön och människors hälsa, säger bostadsminister Mehmet Kaplan.”

3. Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2015216-om-trafi_sfs-2015-216/?bet=2015:216

”6 § Buller från flygplatser bör inte överskrida 55 dBA FBN och 70 dBA maximal ljudnivå flygtrafik vid en bostadsbyggnads fasad.
För buller från flygplatser i Stockholms kommun gäller inte den begränsning som anges om maximal ljudnivå flygtrafik i första stycket mellan kl. 06.00 och 22.00.

7 §    Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå flygtrafik som anges i 6 § första stycket ändå överskrids, bör nivån inte överskridas mer än
1. sexton gånger mellan kl. 06.00 och 22.00, och
2. tre gånger mellan kl. 22.00 och 06.00.

För buller från flygplatser i Stockholms kommun gäller inte den begränsning som anges i första stycket 1.”

4. Bullermätningar i Flysta

Maxbullervärden 7/6 2016
Klart väder
Vind: 1-3 m/sek
Avgång/Start
 
Flysta - Sundby villaområde
 
8.17                     88   dBA
8.22                     80
8.24                     80
8.28                     85
8.32                     89
8.34                     83
8.35                     84
8.37                     83
8.40                     89
8.44                     84
 
Jehovas vittne, modulhusområde Beckomberga, Naturvården/Träsket  Bromma/Spånga
 
8.58                     80
9.00                     87
9.04                     80
9.25                     87
9.27                     82
9.32                     87

5. Nya bullerregler gäller alla- utom Stockholmarna, DN 2015
http://www.dn.se/sthlm/nya-bullerregler-galler-alla-utom-stockholmarna/

”Regeringens bullerregler för flyg säger att buller högre än 70 decibel vid ett bostadshus fasad bör undvikas. Om gränsen överskrids mer än 16 gånger mellan sex på morgonen och tio på kvällen är det olagligt och därmed straffbart. Regeln gäller inte för buller från Brommaflygplats i Stockholm där buller över 70 decibel vid en bostad tillåts hur många gånger som helst.”

6. Forskarna varnar för hälsorisker med nya bullerregler i bostäder, SR 2015
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6179250

Bostadsbristen bör inte åtgärdas på bekostnad av hälsan, tycker experterna om att regeringen nu luckrar upp möjligheterna att bygga bostäder i kraftigt bullerstörda miljöer.

7. Forskare: ”Bullerreform går emot etablerad forskning”, Aktuell  Hållbarhet dec  2014
http://www.aktuellhallbarhet.se/forskare--bullerreform-gar-emot-etablerad-forskning/#disqus_thread

”Ett av lagstiftningsförslaget syftar i korthet till att mer buller skall accepteras trots att forskningsläget snarare är att bullerkraven, som i Sverige är liberalare än i flera andra västländer, måste skärpas i stället för att liberaliseras ytterligare.”

”Föreslagna förändringar riskerar få stora och katastrofala konsekvenser genom inskränkningar i livskvalitet och ökade svårigheter att göra sig hörda för berörda boende, och kommer således att beröra både befintlig byggnation och nybyggnation.” 

”Det är förledande att ingenting sägs om flyg, spår eller vägtrafikbuller.   Lagtexten som sådan ger en uppfattning av att det som åsyftas huvudsakligen är enbart industribuller, men termen åsyftar i själva verket även flyg, spår och trafikbuller.” 

”Betänker man detta blir lagtexten ytterst kontroversiell, eftersom det berör en större grupp människor än de som direkt utsätts för industribuller vid sina bostäder, som troligtvis är att betrakta som något mera av specialfall än exponeringen för det utbredda trafikbullret. Förslaget leder till att bibehållna eller sänkta bullerkrav omöjliggörs för boende invid trafikbuller och industribuller. ”

”Vi säger bestämt nej till detta förslag som innebär hinder för möjligheten att tillämpa miljöbalkens grundläggande kravregler för att skydda människors hälsa, och uppmanar den nya regeringen att inte okritiskt importera en tidigare regerings miljöstrategier utan att inse dess konsekvenser". 

8. Debatt: Därför tiger partierna om bullret,   Aktuell  Hållbarhet, maj 2014
http://www.aktuellhallbarhet.se/debatt--darfor-tiger-partierna-om-bullret/

”De politiska partierna håller tyst om bullret. En orsak är att det är en politiskt obehaglig fråga som vinner få röster. En annan att åtgärderna kostar pengar och att man får ovänner på många håll. Det är synd. För dåliga ljudmiljöer hör inte hemma i ett hållbart samhälle, skriver ljudforskaren Frans Mossberg vid Lunds universitet.”

”Senare tids forskning har visat på allt starkare samband mellan bullerstörningar och hälsa. Vi mår sämre av att leva i buller. Det blir en ”stressor” – en stressfaktor som aktiverar beredskap till flykt, handling eller kamp.”

”Genom att hålla tyst om bullret och tiga ihjäl massiva forskningsresultat från hela världen hoppas regeringen smyga igenom en öppning för byggindustrin att bygga bostäder på mer bullriga platser.”

”De flesta politiker kan prata men få kan lyssna – Därför håller de politiska partierna tyst om bullret"

9. Ett Stockholm i världsklass? Barnen och Brommaflyget, 2014
https://barnenochbrommaflyget.wordpress.com/2014/12/15/188/

Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM), Stockholms läns landsting, arbetar med att förebygga yrkes- och miljörelaterad ohälsa i befolkningen. I deras remissyttrande avseende ”Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller” (S2014/5195/PBB) kan man bland annat läsa att:

  • förslaget strider mot miljömålet ”God bebyggd miljö” som bland annat innebär att människor inte ska utsättas för skadliga luftföroreningar eller ljudnivåer
  • förslaget går emot Världshälsoorganisationens (WHO) riktvärden och gällande evidens om hälsoeffekter av buller
  • förslaget baseras på en felaktig uppfattning om att enbart ljudnivån inomhus har betydelse för hälsan
  • förslaget att undanta flygplatser i Stockholms kommun från riktvärdet om maxnivåer är svårmotiverat ur hälsosynpunkt. Riktvärden är tänkta att sättas för att skydda befolkningen från olägenheter och allvarliga negativa hälsokonsekvenser. Forskningsresultat visar tydliga samband mellan flygbuller och allmän störning liksom en rad andra hälsoproblem. En särskilt utsatt grupp är de barn och ungdomar som går i daghem och skolor som exponeras för buller från Bromma flygplats. Dessa barn riskerar att påverkas negativt inte bara vad gäller välbefinnande och hälsa utan även skolprestation. Att undanta ett av Sveriges mest flygbullerexponerade områden från riktvärdet för flygbuller är att ta på sig ett mycket stort ansvar.

I CAMMs remissyttrande avseende ”Nya steg för en effektivare plan- och bygglag” (Ds 2014:31) kan man läsa: ”Med de förändringar i regelverket som föreslås prioriteras verksamhetsutövares rättssäkerhet högre i förhållande till enskilda individers livsvillkor i fråga om omgivningsbuller vid bostadsbyggnad. CAMM vill påpeka att detta står i konflikt med miljömålet ‘God bebyggd miljö’”.

10. Bullret från flyget på Bromma stressar barnen, Dagens samhälle 2014
http://www.dagenssamhalle.se/debatt/bullret-fran-flyget-pa-bromma-stressar-barnen-10443

”Barns hjärnor är känsligare än vuxnas för alla typer av yttre påverkan. Detta gäller också flygbuller. Kunskapen om bullers hälsoeffekter ökar hela tiden, men verkar få litet genomslag i samhällsplaneringen. Barnen har ingen talesperson och effekter på barns miljö och hälsa tas sällan upp i förberedelsearbetet inför stora samhällsförändringar.”

”Det finns ett stort antal undersökningar som berör flygbullers påverkan på barn. I den sammanställning som gjorts av professor Staffan Hygge för Naturvårdsverket slås fast att alla genomgångna medicinska studier visar att barn påverkas. En av de mest citerade studierna gjordes i samband med flyttningen av Münchens flygplats. Där kunde man påvisa sämre långtidsminne, sämre läsförmåga och minskad livskvalitet hos de 9-13-åringar som studerades under den tid de utsattes för flygbuller. ”
”Studier vid Akustikenheten vid KTH har visat att höga bullernivåer på förskolor ger mer aggressivt beteende, dålig interaktion och större passivitet jämfört med lägre bullernivåer. ”

”Barn vistas utomhus och är huvuddelen av det vakna dygnet i förskolor, skolor och på fritids. Här bör extra hårda krav ställas på en lugn miljö med goda möjligheter till social interaktion, lärande och studiero”. 
”Studien visade att barn reagerar fysiskt och känslomässigt på starka och skarpa ljud. Barn har svårare att höra vad som sägs i bullriga miljöer, vilket påverkar språkinlärningen. Särskilt utsatta är barn som har annat modersmål än svenska och barn med hörselnedsättning.”

11. Stoppa skolbullret, UNT april 2016
http://www.unt.se/asikt/debatt/stoppa-skolbullret-4186590.aspx

Ljudmiljön i skolan påverkar alla i skolan, men särskilt utsatta är elever med särskilda behov, elever med hörselnedsättningar, elever med språkstörningar, elever med ADHD/Autismspektrumstörningar och elever som inte undervisas på sitt modersmål. Dessa behöver en särskilt god ljudmiljö för att tillgodogöra sig talad kommunikation.

Boverket hänvisar till att det är regeringen som ställer kraven. Utbildningsdepartementet menar att det är Arbetsmiljöverket och Skolinspektionen som ska granska arbetsmiljön. Skolinspektionen anser att frågan ligger utanför deras tillsynsområde och Arbetsmiljöverket tycker att man inte har resurser att utreda frågan.

12. Oönskat ljud negativt för hälsan, Medicinsk vetenskap, Karolinska Institutet 2012
http://ki.se/forskning/oonskat-ljud-negativt-for-halsan

”Bullret gör oss stressade och irriterade.”

”Buller brukar definieras som oönskat ljud. Ljud som uppskattas av en person kan alltså vara buller för en annan. Olika människor är olika känsliga för bullret.” 

”Personer som klassas som ljudkänsliga uppvisar starkare stressreaktioner än andra” 

”Riktigt starka ljud ger oss fysiska stresspåslag oavsett varifrån de kommer.”

”Studier visar att barn som utsätts för flygbuller i skolan presterar sämre på inlärningstest än andra barn.