Skola / utbildning

Sundbyskolan

1. Brukarundersökningar, elevperspektivet, åk 8 genomförda i Sundbyskolan våren 2014 .
 http://www.esmaker.net/analyze/Files/TreePubDocs/acb95e94-b644-4229-83f2-65e74bea5915/1444/Kommunala-Sjuling_7-Sp%C3%A5nga-Tensta-Sundbyskolan_%C3%A5k_8.pdf 
 
Se t ex nedan resultat i Sundbyskolan jämfört med staden i stort:
7. Jag känner mig trygg i skolan
8. Jag kan arbeta i lugn och ro
9. Vi har en bra stämning på skolan
16. Jag kan rekommendera min skola till en kompis

2. Skolinspektionens resultat
http://siris.skolverket.se/siris/ris.openfile?docID=536358

3. Sammanfattning anmälningar Sundbyskolan 2015-2016

Ärende 1:
Någon, antagligen en lärare som uttrycker att eleverna utsätts för missförhållanden på flera områden I sin anmälan skriver hen att anmälan gäller samtliga elever på hela skolan men att det drabbar framförallt elever i mellanstadiet.
Det hen säger är:
1) Eleverna blir kränkta på lektionerna av några lärare från mellanstadiet. Hen beskriver att de behandlar eleverna respektlöst och skriker på dem. En lärare pekar text ut den elev hen anser är orsaken till den dåliga lukten i klassrummet, inför alla. Elever som påpekar missförhållanden blir straffade och skräms till tystad. En annan lärare uttalar sig på lektionen om att hen inte orkar med att engagera sig i en elev med särskilt behov och inte orkar göra något åt honom.
2) Många av lärarna saknar behörighet i de ämnen de undervisar i, vissa saknar helt pedagogisk utbildning vilket gör att framförallt de elever med särskilda behov inte tillgodoses.
3) Många av eleverna är rädda för delar av personalstyrkan och känner sig ej sedda eller hörda
4) Även föräldrar skräms till tystnad när de framför kritik
Anmälaren anklagar rektor Mathias Nord och biträdande rektor för passivitet och. De har trots kännedom om dessa missförhållanden valt att inte agera utan stoppar istället allt under mattan.
Beslut: Ärendet avskrivs med hänvisning till att det rör som flera elevers utsatthet. Man hänvisar här till att den del av skolinspektionen som ansvarar för denna tillsyn har informerats om ärendet

Ärende 2
Förälder som anser att man inte tillgodoser hennes sons behov. Hans lärare får sluta utan förvarning, antagligen fick hen gå och en vikarie utan särskild kompetens sätts in. Anmälaren beskriver den förre läraren som fantastisk och som hjälpt till att öka sonens kompetens och fått honom att växa. Hen upplevde inte att den nya läraren engagerade sig och ville få till en dialog och information om hur det går för sin son, något som hon länge efterfrågat utan resultat. Vid detta möte uppträdde läraren mycket hotfullt och opassande mot anmälaren, så pass att hon blev rädd. Hon påtalade detta för Mathias Nord och Ulla Wettring som inte ville ta ställning till detta
Beslut: avslås: Frågan om en lärare har hotat dig el ej omfattas inte av skolinspektionens tillsyn. Gällande information som du saknar från skolan har du framfört dina åsikter till skolans rektor och skolinspektionen finner inte skäl att vidta någon mer åtgärd avseende detta.

Ärende 3
Barn med särskilt behov. Förälder är orolig för sin son som haft det turbulent sen en lärare blev avstängd. Han känner sig otrygg efter att den förra läraren slutade och han har heller inte fått någon extra resurs så som utlovat. Han har ett självskadebeteende och känner inte att någon är på hans sida. Det är ständigt konflikter runt honom och han blir också själv utsatt av andra elever Mathias Nord och ulla wittring är informerade om oron
Beslut: Uppgifterna tyder på att ett barn far illa och skolinspektionen lämnar anmälan till Stockholms kommun för utredning och eventuella åtgärder.

Ärende 4
Anmälaren anmäler missförhållanden baserade på brister i ledarskap och intern styrning och kontroll på Sundbyskolan. Detta leder till stora konsekvenser för lärmiljön. Bland annat säger anmälaren att det är stor oro i såväl klassrum som på raster och att man inte vet hur man pedagogiskt ska hantera detta. Istället för att försöka lösa problemen använder man sig kollektiv bestraffning såsom kvarsittning.
Vid ett möte som föräldrarna i klassen hade med ledningen och mathias nord med anledningen av allt stök och bråk fick Mathias frågan hur han och hans arbetslag jobbar med konflikthantering, hantering av skolmiljön och arbetsmiljön. Han svarar då att hans kunskaper kring ledarskapsfrågor var begränsade och att han brukar vända sig till företagshälsovården om det uppstår problem. Han framhävde också att hans fokus och intresse låg på att ha en budget i balans och det hade han ju lyckats bra med.
Beslut: avskriver ärendet, rör flera elever, har tagit det vidare med de personer från skolinspektionen som genomför regelbunden tillsyn.

Ärende 5
Elev med särskilda behov som är en fara för sig själv och sin omgivning. Han kastar xxxx på övriga elever och det händer incidenter varje dag. Han behöver en extra resurs men får ingen trots att han pratat med Mathias Nord ett flertal tillfällen om detta, de gör ingenting åt detta! Övriga lärare försöker hjälpa till men de räcker inte till!
Beslut: långt beslut, men kortfattat:
Skolinspektionen bedömer att Stockholms kommun inte följt bestämmelserna om elevs rätt till särskilt stöd när det gäller utvärdering av vidtagna stödåtgärder. Skolinspektionen förelägger Stockholms kommun enligt 26 kap 10§ skollagen att vidta åtgärder för att tillgodose elevs rätt till särskilt stöd.

Ärende 6: pågående:
Särskilda behov. Fantastisk lärare men det räcker inte till. Specialpedagog sätts in sporadiskt men det räcker inte för att hen ska få den hjälp hen behöver för att klara skolarbete och att få vara i en miljö som hen behöver för att klara sin skolgång. Rektorn är vidtalad men bryr sig inte, han hänvisar till resursteamet som ska jobba med detta men inget händer.

Ärende 7:
Allmän oro över att elever far illa. Anmälaren skriver att elever bland annat blir misshandlade av lärare, att trygghet, säkerhet, harmoni och läroplan nästan är ”borta”. Eleverna dricker sprit och röker och skolan har ingen koll och vill ”sudda ut” händelserna. Hen skriver att lärarna är mkt stressade och att deras metoder är extrema. Lärare och ledning använder hot och lögner för att få fram sanningen från elever. Efter flera diskussioner och varningar till skolan har vi nu bestämt oss för att anmäla. Det är 2 föräldrar som anmält.
Ärendet är pågående.

Skolor generellt

4. Föräldrar ställ krav på skolan, Mitti i Västerort 26 april 2016
https://mitti.se/foraldrar-stall-krav-pa-skolan/
"Alla borde förstå att i en klass med 29 sexåringar, där det oftast finns minst ett barn med särskilda behov, så kan man inte förvänta sig att just ditt barn blir sedd eller får den uppmärksamheten den behöver under dagen."
"Föräldrar, stå upp för era barn och våga kräv mer av skolan. Det behövs krävande föräldrar för att förbättra skolan!”
 
5. Elever som bär vapen polisanmäls inte, Arbetarskydd 26 apri 2016
http://www.arbetarskydd.se/nyheter/hot_vald/hot/article3971837.ece
"Ledningen för Frölundaskolan polisanmäler inte elever trots att de känner till att flera burit vapen på skolan. Ett antal incidenter med misshandel har förekommit. De rutiner som finns för hur våld och hot ska hanteras, följs inte."