Yta / område

Yta och Natur  - för utveckling, hälsa och lärande

1. Stora gröna skolgårdsytor bidrar till att öka skolbarns hälsostatus, Peter Pagels, folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet 2014,
http://www.barnverket.se/skrivelser-och-uttalanden/stora-grona-skolgardsytor-bidrar-till-att-oka-skolbarns-halsostatus/
Att ha tillgång till vegetation bidrar till mer spontan fysisk aktivitet, god hälsa och vikt, hälsosam solexponering ,  längre nattsömn samt ökat hälsostatus och välbefinnande för barn, såväl i skola som i förskola.
 
2. Dags att lyfta barnperspektivet i stadsplaneringen, ETC  2015
http://stockholm.etc.se/debatt/dags-att-lyfta-barnperspektivet-i-stadsplaneringen
Ju fler barn som syns använda större ytor i stadsmiljön för lek, desto lättare och hållbarare är det att leva i den. Blir det svårt att leva där krymper livsrum och lekmöjligheter och resultatet blir fysisk och mental ohälsa för både barn och vuxna.
 
3. Grön infrastruktur och hälsa i stadsmiljö, Mare Löhmus, milljömedicin, Karolinska Institutet, 2015
http://www.folkhalsomyndigheten.se/documents/publicerat-material/konferensdokumentation/barns-och-ungas-halsa-2015/gronstrukturer-halsa-mare-lohmus-sundstrom.pdf
Forskningsrapporter om hälsa och lärande vid närhet till grönområden
 
4. De tänkte inte på barn när de byggde, SvD artikelserie: Hopträngda barn 2016
http://www.svd.se/de-tankte-inte-pa-barn-nar-de-byggde/om/hoptrangda-barn
”Vi bygger in hälsoproblem och konflikter”, säger en mamma.
 
5. Gör plats för barn och unga!  - En vägledning för planering, utformning och förvaltning av skolans  och förskolans utemiljö, Boverket  maj 2015
http://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2015/gor-plats-for-barn-och-unga-bokversion.pdf
”Skolgården är en del av arbetsmiljön”
”Ta vara på befintlig terräng och vegetation”
”Goda sol- och skuggförhållanden”
”God luft- och ljudkvalitet” ”Gröna växter och tak kan bidra till att minska ljudnivån”
”FAKTARUTA 3:2 Hur stor friyta behövs? Utifrån beprövad praxis och aktuell forskning har flera kommuner tagit fram egna riktlinjer med mått för friyta. Sådana riktlinjer är inte bindande men kan vara ett stöd vid handläggning av detaljplaner, bygglov och tillsynsärenden. Bedömningen av tillräckligt stor friyta bör ta hänsyn till både friytan per barn och till den totala storleken på friytan. Ett rimligt mått utifrån antalet barn kan vara 40 m² friyta per barn i förskolan och 30 m² friyta per barn i grundskolan. Forskning visar att den totala storleken på friytan helst bör överstiga 3 000 m².”